Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 14:09 | 24/07/2024

Accés a les llars d'infants municipals pel curs 2019-2020

Accés a les llars d'infants municipals curs 2019-2020
Accés a les llars d'infants municipals curs 2019-2020

dilluns 08 abril 2019

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2019-2020 A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

Podran accedir a les places els infants nascuts entre 2017 i 2018. Les àrees d’influència de les Llars d’Infants públiques del municipi de Viladecavalls per al curs 2019-2020 són:

Llar d’infants Barromina

(veure equipament)

Zona Nucli Urbà : Casc Urbà, Urbanitzacions: Can Turu, La Planassa, Can Corbera, Polígon Industrial Can Mitjans, Polígon Industrial la Bóbila

Llar d’infants Can Trias

(veure equipament)

Zona Can Trias: Can Trias, Sant Miquel de Guanteres, El Molinot, Polígon Industrial Can Mir , Polígon Industrial Can Trias i Can Pepet

Quin és el calendari a seguir?

  • Presentació de preinscripcions: del 13 al 24 de maig ambdós inclosos
  • Publicació de llistes baremades de sol·licituds: 4 de juny. Es penjaran a l’entrada de la llar d’infants i al web municipal.
  • Termini per presentar reclamacions a les relacions baremades: del 5 a l'11 de juny
  • Sorteig del número de desempat:  del 12 al 14 de juny
  • Publicació de la relació definitiva d’alumnat admès: 18 de juny. Es penjaran a l’entrada de la llar d’infants i al web municipal.
  • Període de matrícula: del 19 al 26 de juny

 

Com tramito la preinscripció?

Puc efectuar el tràmit telemàticament al web municipal o presencialment davant l'oficina d'atenció al ciutadà en horari d'atenció al públic.

 

Com és el procés d'assignació de places?

Una vegada finalitzat el període de preinscripció, les sol·licituds es baremaran d’acord amb els criteris detallats a continuació, tal i com preveuen les bases aprovades pel ple de l'Ajuntament.

En cas d’empat, si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de vacants, l’ordre de les sol·licituds afectades s’establirà mitjançant un sorteig públic regulat per la normativa corresponent.

 

Criteris de prioritat a efectes de barem*

Residència dins de la zona d’influència del centre

40 punts

Existència de germans/es escolaritzats al centre o pares, mares o tutors/es legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció

 

 

40 punts

Lloc de treball de la mare, pare o tutor/a legal dins de la zona d’influència del centre

 

20 punts

Residència dins del municipi, però fora de la zona d’influència del centre

 

10 punts

Pare, mare o tutor/a legal beneficiari/a de renda mínima d’inserció

 

10 punts

Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a , el pare, la mare, germans/es o tutor/a

 

10 punts

 

* Els punts de residència i de lloc de treball no són acumulables.

 

Criteris complementaris a efectes de barem 

Família nombrosa o monoparental

15 punts

 

Per poder obtenir els punts del barem, aquets s’han de justificar amb la documentació acreditativa especificada en el tràmit de sol·licitud. L’acreditació de les circumstàncies al·legades s’ha d’efectuar documentalment dins del període de preinscripció.

Una vegada comprovat que el vostre fill/a ha estat admès/a, caldrà que tramiteu la matrícula en el termini establert.

Com tramito la matrícula?

Puc efectuar el tràmit telemàticament al web municipal o presencialment davant l'oficina d'atenció al ciutadà en horari d'atenció al públic.

D'acord a l'ordenança fiscal núm.14 podran sol·licitar bonificació de la quota de la llar d'infants aquelles famílies que compleixin els requisits establerts.

 

Com tramito la sol·licitud de bonificació de la quota de la llar d'infants?

Puc efectuar el tràmit telemàticament al web municipal o presencialment davant l'oficina d'atenció al ciutadà en horari d'atenció al públic.

 Termini del tràmit: del 19 de juny al 5 de juliol.

Altra informació d'interès

El curs escolar 2019-2020 s’iniciarà el 9 de setembre de 2019

S’estableix la jornada d’escola bressol, consistent en fer ús del servei de 9:00 a 12:00 del matí i de 15:00 a 17:00 de la tarda. Durant el mes de juliol es realitzarà jornada intensiva.

 

Servei d'Acollida

S’estableix una prestació de Servei d’Acollida en horari de 17:00 a 18:00 hores.

  • De dilluns a dijous 1 hora: 45,00-€ al mes
  • Dies eventuals: 3:50-€ l’hora
 
 

Servei de menjador

Pel que fa al servei de menjador escolar les taxes són les següents:

Quota menjador alumne fix

174,00-€

Quota menjador alumne eventual

10,00-€

Es considerarà alumne fix a tot aquell alumne que utilitzi el servei de menjador escolar més de 3 dies a la setmana i/o més de 16 dies al mes.

Quan satisfent la quota mensual fixa pel servei de menjador es deixi d’assistir més de dos dies consecutius es podrà demanar un descompte de 3,50-€ diaris a partir del segon dia de no assistència i fins que es reincorpori al servei.

Aquest descompte l’hauran de sol·licitar mitjançant una instància i entregar-la a l'Ajuntament.