Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 11:33 | 15/07/2024

Celebració Ple ordinari 29 de gener a les 20:30h

dimarts 27 gener 2015

Ordre del dia:

 

1. Lectura i aprovació de l'acta del PLE2014/12 reunit en sessió ordinària de data 27 de novembre de 2014.


A) Part resolutòria:


Comissió informativa celebrada en data 22 de gener de 2015.

 

2. Aprovació inicial de la modificació d'estatuts del Consorci Localret (PRP201511).

 

3. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Occidental       (PRP2014/163).

 

4. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació Terrassa-Vallès Oest (PRP2015/8).

 

5. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental(PRP2015/6).

 

6. Designació del regidor Pedro Nogués Vidal com a representat de la Corporació del Consell Esportiu del Vallès Occidental de Terrassa i substitut del Consorci de Turisme (PRP2014/164).

 

7. Aprovar la pròrroga del Conveni de Cooperació entre el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Viladecavalls per a la recollida dels Residus Especials en Petites Quantitats a la Deixalleria de Viladecavalls (PRP2015/3).

 

8. Adhesió al Conveni Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Occidental per a la implementació del projecte d'aprofitament alimentari RECOOPEREM (PRP2015/2).

 

9. Aprovació del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible del municipi de Viladecavalls (PRP2015/9).

 

10. Establiment, amb efectes del dia 15 de gener de 2015, de l'excepció a l'obligació de presentació de factures menors de 5.000€ en format electrònic. (PRP2015/4).

 

11. Derogar l'apartat 2 de l'article 3 i l'article 6 de l'Ordenança Fiscal número 7 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local,  a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general, aprovada definitivament en data 31 de desembre de 2009. (PRP2015/10).

 

12. Delegar a la Junta de Govern Local la competència plenària per a l'establiment o modificació dels preus públics (PRP2015/7).

 

13. Estimació parcial sobre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per part de la societat CONSTRUCCIONES MAITON SL, com a conseqüència de la Sentència de la Secció Tercera del TSJC núm. 272, de 17.04.12. (PRP2015/5).

 

14. Aprovar provisionalment el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de la Masia de Can Mitjans (PRP2015/15).

 

Propostes i mocions

 

B) Part de Control:

 

15. Donar compte de les resolucions d'alcaldia 812,813 i 814 de 2014 en referència a les delegacions i nomenaments a favor del Regidor Pedro Nogués Vidal (PRP2015/16).

 

16. Donar compte dels decrets d'alcaldia dictats des del dia 20 de novembre de 2014 al 20 de gener de 2015 (PRP2015/17).

 

Precs i preguntes