Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 12:31 | 22/07/2024

Crònica del Ple de febrer de 2018

L'Ajuntament de Viladecavalls va celebrar la sessió ordinària de Ple de febrer el passat dijous dia 22 a les 20.30 hores en la sala de plens del consistori.

dimecres 07 març 2018

La sessió de Ple ordinària del mes de febrer va comptar amb l'assistència de tots els regidors i regidores del Consistori i es va obrir amb la lectura i aprovació per unanimitat de l'acta del ple anterior celebrat el 25 de gener de 2018.

El segon punt de l'acta va ser la lectura del manifest del 8 de març "Dia Internacional de les Dones" en el qual es van denunciar les desigualtats i discriminacions que pateix la població femenina a Catalunya i arreu del món, en l'àmbit social, laboral i la violència masclista. També es va manifestar el suport de l'Ajuntament de Viladecavalls a la vaga convocada per CCOO i UGT, de dues hores per torn el pròxim 8 de març, així com sumar-se a les concentracions davant les places i ajuntaments pel mateix dia i a les vagues de consum, cures i estudiants convocades. Podeu trobar el text íntegre del manifest al peu d'aquest escrit.

Els punts 3, 4 i 5 es van aprovar per unanimitat els quals feien referència a les bases reguladores del pròxim Certamen Literari Pere Calders, les bases reguladores per a subvencions al transport adaptat per a l'exercici 2018 i les bases reguladores que regeixen les subvencions pels casals d'estiu 2018 i activitats extraescolars pel curs 2018-2019.

En el punt 6 es va revocar l'acord plenari de data 25/05/2017 referit a la supressió del servei de mercat setmanal de comerciants ambulants al municipi per unanimitat. Arran del procés judicial iniciat pels paradistes del mercadal, el Consistori revoca l'acord de supressió del mercat per tal de replantejar la viabilitat d'aquest.

En el següent punt, el setè de la sessió, es va aprovar per unanimitat la modificació de la data de celebració del ple de març de 2018 al pròxim 21 de març i no el 22 de març de 2018, a la mateixa hora 20.30 hores en la sala de plens de l'ajuntament. La comissió informativa de ple es durà a terme en la data ja programada.

El grup municipal d'Esquerra Republicana va presentar una moció per a la retirada dels quadres amb les imatges dels alcaldes i alcaldesses de la sala de plens de l'ajuntament, incorporada en el punt 8 de l'acta de la sessió, la qual no va prosperar, amb els vots en contra de FEM Viladecavalls, CiU, PSC, abstenció de Ciutadans i els vots a favor d'ERC i Acord per Viladecavalls. ERC va presentar la moció seguint la Llei 11/2017 de 4 de juliol de reparació jurídica de les víctimes del franquisme i fonamentava la moció en el fet que hi ha quadres amb retrats d'alcaldes que van governar durant el període franquista, considerant que és una falta de respecte vers les víctimes, a més de no creure convenient elevar la figura dels alcaldes i alcaldesses per sobre de la resta de veïns i veïnes però si valoren la seva tasca i que aquests retrats s'haurien de reubicar, arguments recolzats per Acord per Viladecavalls. PSC va expressar el seu rebuig i condemna del franquisme però va recordar que s'està redactant un Reglament d'Honors i Distincions i Símbols de Viladecavalls i creuen que és el fòrum on s'hauria de debatre aquesta qüestió. Ciutadans va explicar que el seu grup s'abstenia per la diversitat d'opinions que va recollir respecte a la moció presentada per ERC i que havia faltat parlar més sobre qüestions, com per exemple, la possible nova ubicació d'aquests retrats. FEM Viladecavalls, tot i votar en contra, va mostrar el seu suport a la retirada dels retrats dels alcaldes de l'època franquista de la sala de plens però no la retirada de tots els alcaldes i alcaldesses exposats argumentant que aquests han dedicat un temps i un esforç pel municipi i cal ser recordats. Són partidaris d'estudiar i reparar el dany patit per les víctimes del franquisme. CiU comparteix els arguments de FEM Viladecavalls i PSC i creuen adient fer un estudi sobre aquest aspecte i poder analitzar si realment els alcaldes que van representar el municipi durant aquesta època van actuar a favor del règim.

En el punt 9, els grups municipals de CiU, FEM Viladecavalls i PSC van presentar una moció per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats, la qual va ser aprovada per unanimitat. Amb aquesta moció es fa palès el rebuig del Consistori a les polítiques dutes a terme pel govern de l'Estat relatives al sistema públic de pensions i l'espoli del fons de reserva de la Seguretat Social i s'insta a l'Estat a tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la legislatura 2011-2015: la regulació anticipada del RDL 5/2013 i, de manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del factor de Sostenibilitat i de l'índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes d'acord amb l'IPC. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Lleu 23/2013, que reduirà les pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort corresponent a partir de l'1 de gener de 2019, racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressuposts generals de l'estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, incrementar els ingressos del sistema, millorar la naturalesa protectora del sistema, adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones, introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari", un concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses i d'ajuts d'ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals dels anys 40 del segle XXI. A l'últim punt de la moció es va reiterar la petició de derogar el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

En els següents punts abans de la ronda de precs i preguntes, punts 10, 11, 12 i 13, es va donar compte al Ple de la sentència ferma recaiguda al recurs ordinari 313/2013 contra l'acord que deixava sense efectes la suspensió d'un IBI del 2013 i que finalment la persona haurà de pagar l'impost esmentat. De l'informe de morositat corresponent al 4rt trimestre del 2017 es va donar compte que els pagaments realitzats en el trimestre s'han fet en un període mitjà de pagament de 43,48 dies, que el nombre de pagaments dins del període legal són 988 i que l'import total dins del període legal de pagament és de 839.709,15 euros, no hi ha pagaments fora del període legal i per tant, no hi ha cap pagament que generi interessos de demora. Les factures pendents de pagament al final del trimestre tenen un període mitjà pendent de pagament de 15,97 dies, el nombre total d'operacions és de 527 i l'import total suma 416.296,67 euros. Es va donar compta per primera vegada en un ple d'aquest consistori del seguiment del pressupost, en aquest cas corresponent al 4rt trimestre del 2017, i finalment es va donar compte dels decrets d'Alcaldia des del número 48 fins al 145, de 22 de gener a 16 de febrer del 2018.

 

Precs i preguntes del punt número 14 de l'acta de ple:

El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Carles Méndez, va preguntar si s'ha pres alguna mesura pel que fa a la problemàtica del soroll que afecta els veïns pròxims a una discoteca del municipi i saber els horaris d'obertura i tancament que hi ha regulats a l'ordenança per aquest tipus de negocis. Va traslladar al ple les queixes de veïns del carrer Pintor Greco en relació als camions que entren al barri i malmeten els vehicles estacionats i vol saber quantes sancions s'han imposat en aquest sentit o si hi ha alguna alternativa per solucionar aquest fet. També va demanar informació sobre els diversos robatoris ocorreguts les darreres setmanes, vol saber quants han estat i si s'ha enxampat els autors d'aquests. Pel que fa a les obres que s'estan duent a terme al Centre Cívic Paco Cano vol saber quines són i les partides destinades, a més d'aquelles que ja s'han realitzat en el centre. Finalment, va demanar informació sobre els costos de la celebració de Carnestoltes d'enguany.

La portaveu d'Acord per Viladecavalls, Maria José Rodríguez, va demanar informació sobre unes obres que s'estan fent a la carretera i va sol·licitar la reparació d'un forat que hi ha a la via que dóna accés a l'IES Viladecavalls. Va demanar informació de la situació de l'Associació Gent Gran Carnet Daurat, després de la dimissió de la junta, i vol saber quines activitats i accions va realitzar la Regidoria d'Igualtat durant 2017 i les previstes per 2018. Referent a la Gala de l'Esport 2018, vol saber el cost previst per assignació de pressupost, l'import final cobrat per les entitats per mitjà de les subvencions a entitats sense ànim de lucre i perquè no surt l'import de l'ONG Vida i Pau. També va sol·licitar el cost per partides de la celebració de Carnestoltes 2018 i va formular un prec relatiu a la neteja de vegetacions de les parcel·les que envaeixin les calçades, com per exemple, en el Camí de Can Sanahuja.

El portaveu de FEM Viladecavalls, Carles Rodríguez, es va sumar a les peticions de la resta de grups i va realitzar un prec sol·licitant l'informe complet del procés participatiu per la creació d'un viver d'empreses al municipi i el cost del contracte de l'empresa encarregada de l'estudi.

La portaveu d'Esquerra Republicana, Glòria Ullès, va demanar informació sobre quin és el protocol establert per a la recollida d'animals abandonats. Volia saber si les preguntes i respostes es continuen penjant en el web i sol·licita que a la crònica dels plens publicats en el web s'esmenti el nom i càrrec que ostenten els portaveus dels grups municipals. Es va sumar a la petició d'informació relativa al cost de la celebració de Carnestoltes i la de Can Trias. Va traslladar que sol·licita la seva incorporació en el llistat de persones entrevistades de l'informe referent a l'estudi del viver d'empreses donat que no surt i va ser entrevistada, a més de rebre la infografia que es va enviar a les persones entrevistades amb els resultats de l'estudi. També va demanar aclarir la informació publicada en una notícia del web sobre si el viver d'empreses és un projecte que queda aturat o que es pretén realitzar. Referent als moviments detectats en les obres del quart cinturó, va demanar saber si s'han posat en contacte amb l'Ajuntament per explicar quines tasques estan realitzant a l'obra i en cas afirmatiu, saber què s'està fent.

Finalment va formular un prec relatiu a l'establiment de prioritat de carril en el passatge que hi ha a la sortida del Condis, direcció carrer major.

 

 

Manifest 8M Dia Internacional de les Dones