Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 21:57 | 25/07/2024

Informació sobre l’impost de vehicles de tracció mecànica

Des de l’Ajuntament de Viladecavalls us informem que s’ha iniciat el termini de pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2021.

dijous 18 març 2021

D’acord amb el calendari fiscal, les persones que no tenen domiciliat l’impost hauran de fer el pagament dins el termini comprès entre el 5 de març i el 5 de maig. 

La data de pagament per les persones amb rebut domiciliat serà el 3 de maig de 2021. 

Us recordem que: 

Si esteu interessat en domiciliar el pagament el podeu sol·licitar al telèfon 93 202 98 02 o a https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/Pagar/Pagar abans del 20 d’abril de 2021 i se us carregarà en compte a partir del dia 3 de maig de 2021. 

Les persones que no tinguin domiciliat el rebut podran pagar-lo dins el termini de pagament indicat a la carta de pagament.  

Si no heu rebut o heu extraviat, la carta de pagament podeu sol·licitar un duplicat a l’enllaç https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/DuplicatTributs/dupdoctrib 

 

LLOC I MITJANS PER PAGAR: 

Mitjançant targeta bancària trucant al 93 2029802 o per internet a l’adreça https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/Pagar/Pagar 

Per banca electrònica i als caixers automàtics de les entitats següents: La Caixa (CaixaBank), Banc de Sabadell, BBVA, Banc de Santander. 

BENEFICIS FISCALS: 

Persones amb Discapacitat:  

Estan exempts de l'impost els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu. L’exempció s’aplicarà, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport, mentre es mantinguin les dites circumstàncies. 

Caldrà que presenti sol·licitud davant l’orgt el titular del vehicle. La documentació a presentar és la següent: 

 • Instància per a sol·licitar la declaració d’exempció de l’IVTM per discapacitat  
 • Fotocòpia del DNI del titular del vehicle 
 • Fotocòpia acarada amb l’original del permís de circulació 
 • Fotocòpia acarada del certificat que acrediti que el grau de discapacitat és igual o superior al 33 per 100, emès per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma o autoritzar a aquest Organisme a consultar a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat les dades completes del grau de discapacitat i que figura al model instància per a sol·licitar aquest benefici 

En cas que ho demani una altra persona, ha de presentar una autorització del titular del vehicle degudament complimentada i fotocòpia del DNI de tots dos. 

Vehicles agrícoles:  

Estan exempts de l’impost sempre que disposin de la cartilla d’inspecció agrícola o del certificat d’inscripció en el registre de maquinària agrícola. 

Caldrà que presenti sol·licitud davant l’orgt el titular del vehicle. La documentació a presentar és la següent: 

 • Permís de circulació del vehicle 
 • Fitxa tècnica 
 • Cartilla d’inspecció agrícola o certificat d’inscripció en el registre de maquinària agrícola 

Vehicles històrics: 

S’estableix una bonificació del 100% als vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.  

El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.  

Vehicles amb Baix impacte ambiental: 

S’estableix una bonificació del 50 % de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental.  

A aquests efectes, s’entendrà que produeixen menor impacte ambiental els vehicles: 

 • Elèctrics o híbrids 
 • Que utilitzin com a combustible GLP, gas natural comprimit, hidrogen, biogàs, metà, metanol o derivats d’olis vegetals 
 • Classificats com a “zero emissions” i “ECO” en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit  
 • Classificats com a “A” a la base de dades actualitzada de vehicles del  “Instituto de Diversificación y Ahorro Energético” (IDAE), segons la “Guía de vehículos de Turismo de Venta en España con indicación de consumo y emisión de CO2” elaborada per l’IDAE