Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 23:36 | 15/07/2024

Obert el termini per sol•licitar la bonificació de l'IBI per a famílies nombroses

Les persones reconegudes com a titulars de família nombrosa ja poden tramitar la sol•licitud de bonificació de l'Impost de Béns Immobles corresponent a l'any 2019.

dimecres 05 setembre 2018

Per poder acollir-se a aquest ajut, que estableix una bonificació de la quota íntegra del 25% per a la categoria general i del 50% per a l'especial, els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa en data de meritació de l'impost hauran d'adreçar-se a l'ORGT del carrer Font del Capellà,19 de Viladecavalls, des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre del 2018, aportant la documentació acreditativa.

Aquells interessats que tenen reconeguda aquesta bonificació a l'IBI 2018, no caldrà que tornin a presentar la sol·licitud, sempre que els requisits per accedir a la bonificació es mantinguin: acreditació de la seva condició de família nombrosa, atorgament del consentiment a l'ORGT perquè puguin consultar i verificar de manera telemàtica els requisits i els consentiments dels majors de 16 anys inclosos en el carnet de família nombrosa.

 

Requisits:

 • La bonificació ha de ser sol·licitada pel subjecte passiu
 • Tenir reconeguda la condició de titulars de família nombrosa en data de meritació de l'impost
 • L'immoble pel qual es sol·licita l'ajut ha de constituir l'habitatge habitual de la família. S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu al padró municipal d'habitants
 • No haurà de constar com a contribuent de cap altre immoble situat en aquest o en altre municipi ni el sol·licitant ni cap persona que convisqui amb ell, excepte una plaça d'aparcament i un traster
 • S'acreditarà que el conjunt de la renda total de tots el membres que constin en el carnet de família nombrosa no superi l'import del salari mínim interprofessional anual aprovat pel 2019

 

Documentació necessària:

 • Sol·licitud en model normalitzat
 • Títol de família nombrosa en vigor
 • Declaració de Renda de l'exercici immediatament anterior a la data de meritació de l'impost bonificat (2017) o certificat de l'Agència Tributària en el cas de no estar obligats a presentar-la.(*)
 • En cas de no estar obligats a presentar la declaració de l'IRPF, aportar certificat acreditatiu dels ingressos percebuts durant el segon exercici anterior a la data de meritació de l'impost bonificat emès pel corresponent pagador (2017)
 • En cas de separació i divorci s'haurà d'acreditar els ingressos fixats en el conveni regulador segons sentència amb valors actualitzats
 • Volant d'empadronament de convivència (que reflecteixi data d'empadronament de tots els membres de la família nombrosa) (*)
 • Còpia del rebut de l'IBI o document que permeti identificar la ubicació i descripció de l'immoble, inclosa la referència cadastral

 

No caldrà aportar la documentació requerida (*) quan l'administració pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de tots els membres de la família nombrosa.

 

Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona:

c/Font del Capellà 19 08232 Viladecavalls

Tl 93 734 01 04

Horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14h.

http://orgt.diba.cat/esp/municipi.asp