Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 13:35 | 19/07/2024

Respostes a les preguntes formulades en el ple del 27 d'abril de 2017

dijous 06 juliol 2017

Verbalment durant la mateixa sessió: (consten a l’acta de la sessió de 27 d’abril)

Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i respon:

En relació als decrets per la diagnosi del Centre de Recursos, i Arts escèniques, són dos temes que no es plantegen per dilatar res, son per fer procés participatiu, per que tothom pugui dir la seva i se’ls puguin fer seus. Per tant, participaran entitats, grups polítics, i ciutadans.

L’arquitecte contractat pel tema d’arts escèniques ha d’analitzar on es pot ubicar, quines possibilitat te el municipi d’encabir un equipament d’aquestes característiques. Així doncs, el grups aviat seran convocats.

En relació al centre de recursos, ja se’ls va convocar per explicar el projecte de edifici de brigada on es vol aprofitar per col·locar també aquest usos. Alhora, s’ha contractat personal extern, per que els tècnics municipals no són experts en totes les matèries, sinó que aporten el seu coneixement de la organització i el municipi per fer una bona proposta.

Pel que fa al tema del Consell de Cultura, esta previst que es convoqui per plantejar aquests treballs, també estaran altres entitats. Per tant, la idea de l’equip de govern no és endarrerir, tot el contrari, és posar bases per poder avançar en temes que fa molt temps que se’n esta parlant.

Pel que fa a l’esvoranc del c/ Ferrocarril i la manca d’informació, el que va demanar el grup de FEM és un projecte de l’any 1999 i li sorprèn aquesta insistència, ja que tal com han dit ells mateixos, aquest és un tema súper important per totes les afectacions que esta comportant, i òbviament s’està donant prioritat a que els serveis tècnics municipals estiguin per resoldre un problema real que encara esta obert, com tothom pot veure en el mateix lloc, i no se’ls ha donat com a prioritat que es posin a recercar informació a l’arxiu municipal, pel que demana que es deixi treballar en la prioritat que és resoldre la situació que hi ha sobre el terreny, i després ja es cercarà tota la documentació que calgui, i clar que es donarà tota la informació que de moment és la que ja se’ls ha donat i la que han pogut veure a través dels decrets.

Demana la paraula el regidor Sr. Carles Rodriguez, per al·lusions, i manifesta que el que li sembla inaudit és que se’ls negui la informació que estan demanant, i que s’insinuï que volen entorpir, i que reiteren la petició de la informació sol·licitada.

Continua la Sra. Alcaldessa responent:

Pel que fa a l’atac a una noia per un grup de gossos, la noia es troba be, és la primera vegada que ha passat una cosa així i no s’ha aconseguit localitzar a aquests gossos. Per escrit en finalitzar la sessió de 25 de maig de 2017:

 

Grup municipal C’s

“S’ha publicat en premsa que una noia ha estat atacada per uns gossos, pregunten com es troba la noia i si s’han trobat aquests gossos?”

La noia va ser atesa per ferides lleus, i els gossos, que es desconeix la seva procedència, no han estat localitzats.

 

“En relació amb la crema de contenidors, ha tornat a produir-se un episodi, quina informació hi ha?”

“En relació a la revista municipal d’abril o maig, es va en termini?”

La revista municipal s'ha repartit el dilluns 22 de maig. Estava dins del termini previst.

“Pel que fa a l’esvoranc del c/ Ferrocarril, els consta que s’ha demanat informe però no se’ls esta donant informació oficial, més enllà de la reunió que es va fer l’endemà de que passes, com esta aquest tema?”

El passat 25 de març, un vehicle que circulava pel carrer del Ferrocarril, s/n, de Viladecavalls, va caure dins un esvoranc de grans dimensions que es va produir en l’asfalt al seu pas. En les hores immediates, l’esvoranc de terres va anar fent-se més gran i els tècnics de l’ajuntament de Viladecavalls i els tècnics d’ADIF vam considerar necessari, per evitar majors danys, tancar la línia ferroviària Terrassa – Manresa, molt propera a l’esvoranc.

El mateix dia, es va prohibir el pas de vehicles i persones per la zona del sinistre i es van establir diverses línies de contenció i protecció, al voltant de la zona afectada. En els dies posteriors, es van anar succeint els col·lapses de la zona malmesa, i van quedar afectats els serveis de distribució de Gas Natural, aigua potable, alta i mitja tensió, telecomunicacions i enllumenat públic adjacents.

Atesa la fondària de l’esvoranc, que fregava els 22 m de profunditat, i la directriu que prenia l’eix del col·lapse, vam intuir que l’obra de drenatge que discorre per sota del carrer del Ferrocarril i la via ferroviària havia patit danys molt severs, havia col·lapsat en part i era imprescindible reparar-la, per poder consolidar tota l’estructura portant de les vies.

El 27 de març de 2017, l’ajuntament de Viladecavalls, mitjançant la Resolució d’alcaldia núm. 2017DECR000184, va declarar que la situació creada per l’aparició de l’esvoranc del carrer del Ferrocarril amb la confluència amb l’Avinguda de la Tramuntana requeria d’actuacions i obres d’emergència per tal d’evitar majors danys a les infraestructures viàries i de serveis properes; va nomenar l’Enginyer de Camins, canals i ports, José Luis Blanch Gràcia, com a director de les actuacions d’emergència a emprendre que assegurin les infraestructures viàries i de serveis afectades, així com les actuacions sobre el drenatge del torrent i les que siguin necessàries per a tal fi; i va autoritzar l’empresa CONTRATAS VILOR SL, a realitzar les actuacions necessàries que dictés la Direcció facultativa de les actuacions d’emergència.

El 10 d’abril de 2017, l’ajuntament de Viladecavalls, mitjançant la Resolució d’alcaldia núm. 2017DECR000229, va adjudicar la direcció d’obra de la consolidació estructural, protecció d’infraestructures i excavació, arran l’aparició d’un gran esvoranc al carrer del Ferrocarril- carrer de la Tramuntana de Viladecavalls, a favor de l’Enginyer de camins, canals i ports, José Luis Blanch García de l’empresa Pigra Engineering S.L. . El 10 d’abril de 2017, l’ajuntament de Viladecavalls, mitjançant la Resolució d’alcaldia núm. 2017DECR000230, va adjudicar la redacció del projecte de consolidació estructural, protecció d’infraestructures i excavació, arran l’aparició d’un gran esvoranc al carrer del Ferrocarril- carrer de la Tramuntana de Viladecavalls, a favor de l’empresa Pigra Engineering S.L. .

D’ençà el 27 de març, l’ajuntament de Viladecavalls ha anat realitzant les obres d’emergència que han de permetre reparar les obres de drenatge. Les obres han consistit en:

 • l’obertura d’una gran excavació a cel obert
 • el desmuntatge i trasllat de totes les instal·lacions i serveis afectat
 • l’obertura d’un vial alternatiu d’accés a la zona col·lapsada
 • el reforç estructural dels talussos malmesos mitjançant la construcció d’estructures de contenció provisionals
 • el drenatge de les aigües pluvials acumulades a la banda nord de la infraestructura col·lapsada
 • el sanejat i retirada del material col·lapsat de l’obra de drenatge

El passat 10 de maig de 2017, es va fer una visita conjunta a la zona afectada pel col·lapse, a la qual vam assistir els tècnics municipals d’urbanisme i obres i serveis, la direcció facultativa de les obres d’emergència, els representants de l’empresa CONTRATAS VILOR SL, i tècnics i responsables de manteniment d’infraestructures d’ADIF. Segons consta a l’acta emesa, en dita reunió a peu d’obra, el director de les obres d’emergència va comunicar a ADIF la proposta de reconstrucció de l’obra de drenatge col·lapsada, propietat d’ADIF, la qual va mostrar el seu vistiplau i consentiment. Així mateix, els tècnics d’ADIF van instar l’ajuntament que els remetés la proposta tècnica de manera oficial, als efectes oportuns.

 

Grup AperV:

“S’ha reforçat els servei de bus de l’institut, celebren que s’hagi rectificat en aquest sentit, sembla que gràcies als acord amb C’s per aprovar el pressupost 2017, així entenen que es recuperen 2.255€ en aquest servei, però els altres 2.000€ que es deixen d’invertir, on s’han destinat?”

La contractació del reforç de bus del matí s’ha realitzat per als mesos que resten fins a la finalització del curs escolar 2016/2017 ( abril, maig i juny )i ha estat de 2.255 euros.

La previsió es que l’anterior reforç es prorrogui pel curs escolar 2017/2018, una vegada tinguem disponible el calendari escolar, procedirem amb la contractació del servei per als mesos de setembre a desembre de 2017.

Informar que la despesa s’ha augmentat per la contractació del servei esmentat en cap cas s’ha deixat “d’invertir” cap quantitat econòmica.

 

“Respecte al tema de males olors de Can Tries, pregunten quin són els passos que s’han seguit en el darrer mes?”

Es manté el protocol de recepció, comprovació i registre de queixes per olors per part de la policia local i servei de medi ambient.

El 7 l’abril es va remetre l’escrit de la plataforma i l’informe que va aportar la mateixa el 6 d’abril a l’Agència Catalana de Salut Pública.

S’està contactant amb empreses i buscant formes de finançament per fer un estudi d’avaluació de l’estat actual de l’impacte per olors al barri, segons recomanacions tècniques de Generalitat.

Estem en contacte amb Generalitat per interessar-nos per l’estat d’implantació de les mesures complementàries indicades per Bidons Egara.

 

“En relació als decrets de l’alcaldia, hi ha un desplegament de despesa en redacció d’estudis, assessoraments, més estudis, i en aquest sentit, volen manifestar que l’arquitecte contractat pel tema equipaments que ja és conegut per la Corporació, els dona poca confiança. El mateix amb la contractació de psicòlegs, psicopedagogs. De veritat calen totes aquestes contractacions? Alhora volen manifestar que troben a faltar que se’ls assabenti d’una altra manera d’aquests temes”

Respecte a la contractació d’un arquitecte per la redacció de l’estudi previ d’un centre d’arts escèniques és intenció de l’equip de govern el dotar al municipi de Viladecavalls dels equipaments que han de garantir l’accés a la cultura del conjunt de la ciutadania.

Per resoldre els dèficits detectats i satisfer aquesta demanda d’equipaments i serveis culturals a Viladecavalls s’ha determinat que és necessària la redacció d’un estudi informatiu previ al projecte de Centre d’arts escèniques municipal desenvolupat per un arquitecte extern a la corporació.

Aquest estudi es basa en tres eixos:

 • Conèixer totes les necessitats dels diferents agents culturals. (procés participatiu)
 • Determinar i ajustar el requeriments normatius aplicables en matèria d’equipaments culturals d’acord amb el Pla d’equipaments culturals de Catalunya
 • Determinar la superfície requerida i la ubicació més adient per l’equipament

Per altre banda s’han d’assolir els següents objectius:

 • Concretar els dèficits d’equipaments culturals del municipi, determinant les necessitats municipals en matèria d’equipaments d’arts escèniques
 • Contrastar les dotacions i distribucions d’equipaments culturals existents
 • Introduir criteris de racionalitat en la determinació de necessitats dels equipaments culturals de titularitat municipal
 • Desenvolupar una planificació estratègica real i coherent en relació a les necessitats d’equipaments culturals del municipi
 • Avaluar les diferents alternatives i proposar la més adequada, d’acord amb els següents requeriments:
 1. Determinar els requeriments normatius aplicables en matèria d’equipaments culturals d’acord amb el Pla d’equipaments culturals de Catalunya
 2. Determinar la superfície requerida i la ubicació més adient per l’equipament, tenint en compte totes les variables de mobilitat sostenible, accessibilitat i realització de plans d’emergència
 3. Precisar les obres complementaries i d’urbanització que caldrà emprendre per la realització del projecte
 4. Copsar les necessitats dels grups d’interès i futurs usuaris d’aquest equipament

Respecte a la contractació de psicòlegs i pedagogs s’entén que es fa referència a la contractació de la empresa Monday Happy Monday que portarà a terme el procés participatiu d’anàlisis i detecció de necessitats del projecte de construcció d’un centre de recursos pel foment de l’ocupació, formació i viver d’empreses. Les persones encarregades d’aquest projecte són llicenciades en psicología i pedagogía i expertes en procesos de participació i co-creació i desenvolupament de projectes.

Aquest estudi haurà d’assolir els següents objectius:

 • Identificar els grups d’interès del projecte
 • Definir els missatges a difondre, tan interna com externament
 • Determinar els grups d’interès que participaran en el procés de co-creació
 • Transmetre l’objectiu, els grups d’interès implicats i la manera de procedir en el desenvolupament del projecte
 • Identificar els aspectes que necessitem conèixer dels diferents grups d’interès
 • Identificar les persones concretes a qui necessitem entrevistar
 • Conèixer els interessos, les opinions i les actituds dels diferents grups d’interès envers el projecte

 

“En relació a la instal·lació de càmeres de videovigilància demanen una explicació de la necessitat concreta d’aquestes”

La finalitat del sistema de videovigilància és evitar danys en els immobles municipals, i prevenir aldarulls que pertorbin el normal funcionament de l'administració. No és l'objectiu prioritari la identificació de les persones que accedeixin als serveis municipals.

La càmera que es pretén instal·lar a la Plaça de la masia de can Turu té com a única i exclusiva finalitat la protecció de la seguretat ciutadana i dels usuaris de l'espai, en prevenció d'actes delictus i vandàlics.

En els darrers mesos, en les proximitats dels edificis municipals objecte del sistema de videovigilància, s’han detectat danys en el mobiliari , actes vandàlics, pintades en les mateixes parets d’alguns d’aquests edificis i robatoris a l'interior de la deixalleria. També s’han produït baralles, aldarulls, actes vandàlics i consums de estupefaents en els espais propers a l'escola de música, biblioteca i plaça de la Masia de can Turu. Al finalitzar els actes d'un dels dies de la festa major de l'any 2016, es van produir baralles i a última hora una agressió sexual a una menor d'edat.

 

“Pel que fa a l’esvoranc del c/ Ferrocarril consideren que no tenen informació i volen saber de quines xifres s’està parlant”

Segons consta a l’expedient X2017000833 de sol·licitud de Subvenció exclosa de concurrència pública a la Generalitat de Catalunya, l’ajuntament ha valorat en 454.034,68 €, inicialment. No podem descartar que la quantia final variï, tant a l’alça com a la baixa, atès que les actuacions d’emergència són molt difícils de quantificar i depenen de les circumstàncies que ens trobem en el desenvolupament de l’obra.

 

Grup FEM:

“Prec, fa més d’un mes que van demanar veure una documentació i encara no l’han vist i insisteixen, es refereixen a una instància en relació l’esvoranc del c/ Ferrocarril. Alhora, només tenen la informació que es va donar en un reunió d’urgència dos dies després i el que surt en premsa, pel que demanen major informació sobre el tema”

Les obres d’urbanització del tram del carrer del Ferrocarril fins el carrer de la Tramuntana van ser incloses en les obres d’urbanització del Pla especial de vialitat de l’Àrea de tractament homogeni núm. 11 del Pla general d’ordenació de 1985. Aquestes obres van ser executades l’any 1998, i consten recepcionades per l’ajuntament l’any 2000. Estem a l’espera de què els tècnics de l’arxiu municipal localitzin el document als efectes de poder facilitar la informació requerida.

Per una altra banda, quant a la informació que sol·liciten sobre l’estat de la situació, us remetem a la informació que ja he facilitat a l’apartat de preguntes del Grup municipal C’s.

 

“En relació a la creació dels grups de treball de vivers d’empreses i pla local, els sembla una bona manera de treballar però també tenen propostes a fer i aportar, però no se’ls ha tingut en compte per participar, manifesten el seu desgrat amb aquesta situació i preguem que se’ls tingui en consideració”

Respecte al projecte de construcció d’un centre de recursos pel foment de l’ocupació, formació i viver d’empreses hem de recordar que els Regidors de l’oposició van estar àmpliament informats ja que el dia 2 de març de 2017 a les 19,30h es va fer una exposició del projecte per tots el Regidor del Consistori. En aquest sessió es va explicar el projecte de forma detallada i es va convidar a participar activament en les sessions de treball.

 

“Demanen llistat de contractes de serveis a nivell d’empreses i autònoms amb data d’inici i preu”

Taula de dades dels contractes de serveis que s’han atorgat a l’any 2017 (01/01/2017 - 21/05/2017)

 Taula contractacions 2017

 

 

Grup ERC-AM:

“En relació a la creació del grup de treball per la definició del Centre de Recursos de Formació Ocupacional, els sorprèn que es crea un grup de treball de tècnics de l’Ajuntament, cosa que els sembla molt be, però per que s’ha contractat una empresa amb iguals funcions que els tècnics municipals? Alhora, en el decret es diu “nou web municipal” que te a veure el tema del web en aquest decret?”

No s’ha contractat un empresa amb igual funcions que els tècnics municipals en cap cas. En un projecte quan es crea un grup de treball tots tenen els mateixos objectius però diferents funcions i tasques. Les tasques i funcions dels tècnics municipals i les de l’empresa externa són diferents però sumatives per assolir els objectius establerts.

Respecte a la pregunta relacionada amb el decret no es fa referència al “nou web municipal”. S’adjunta imatge del decret.

 Decret 1/2

Decret 2/2

“Sobre el decret de l’alcaldia per la redacció d’un estudi del Centre d’Arts Escèniques municipal, no volen entrar en la qualificació d’aquest tècnic, el que si esta clar és que aquest senyor coneix el municipi, fins i tot sembla que ja hi ha algun altre estudi, i el que manca és voluntat política per prendre decisions. Per que cal aquest nou estudi? Quin és el paper i on queda el Consell de Cultura?”

S’ha determinat que és necessària la redacció d’un estudi informatiu previ al projecte de Centre d’arts escèniques municipal per resoldre els dèficits detectats i satisfer aquesta demanda d’equipaments i serveis culturals a Viladecavalls. Amb aquest estudi la redacció del projecte de construcció es podrà portar a terme amb totes les garanties.

Aquest estudi es basa en tres eixos:

 • Conèixer totes les necessitats dels diferents agents culturals. (procés participatiu)
 • Determinar i ajustar el requeriments normatius aplicables en matèria d’equipaments culturals d’acord amb el Pla d’equipaments culturals de Catalunya
 • Determinar la superfície requerida i la ubicació més adient per l’equipament

Per altre banda s’han d’assolir els següents objectius:

 • Concretar els dèficits d’equipaments culturals del municipi, determinant les necessitats municipals en matèria d’equipaments d’arts escèniques.
 • Contrastar les dotacions i distribucions d’equipaments culturals existents.
 • Introduir criteris de racionalitat en la determinació de necessitats dels equipaments culturals de titularitat municipal.
 • Desenvolupar una planificació estratègica real i coherent en relació a les necessitats d’equipaments culturals del municipi.
 • Avaluar les diferents alternatives i proposar la més adequada, d’acord amb els següents requeriments:
 1. Determinar els requeriments normatius aplicables en matèria d’equipaments culturals d’acord amb el Pla d’equipaments culturals de Catalunya.
 2. Determinar la superfície requerida i la ubicació més adient per l’equipament, tenint en compte totes les variables de mobilitat sostenible, accessibilitat i realització de plans d’emergència.
 3. Precisar les obres complementaries i d’urbanització que caldrà emprendre per la realització del projecte.
 4. Copsar les necessitats dels grups d’interès i futurs usuaris d’aquest equipament.

En aquest procés hi ha un equip importantíssim que forma part de l’equip motor de tot aquest procés que és el Consell de la Cultura Municipal i en particular la seva comissió d’arts escèniques. La seva participació és cabdal pel bon funcionament del projecte.

 

“Hi ha alguna novetat en relació a la problemàtica d’olors de Can Tries?”

Es manté el protocol de recepció, comprovació i registre de queixes per olors per part de la policia local i servei de medi ambient.

El 7 l’abril es va remetre l’escrit de la plataforma i l’informe que va aportar la mateixa el 6 d’abril a l’Agència Catalana de Salut Pública.

S’està contactant amb empreses i buscant formes de finançament per fer un estudi d’avaluació de l’estat actual de l’impacte per olors al barri, segons recomanacions tècniques de Generalitat.

Es mantenen contactes amb Generalitat per interessar-nos per l’estat d’implantació de les mesures complementàries indicades per Bidons Egara.

 

“Queixes dels veïns pel soroll de l’activitat Opera Garden, segueixen arribant? Alhora, volen posar de manifest la problemàtica de la gent que arriba en tren, que generen problemes de soroll ja que tenen que esperar el primer tren i fan soroll i molesten, que se’n sap d’aquesta problemàtica, hi ha queixes?”

A medi ambient no ens ha arribat cap queixa al respecte per al moment.

A la Policia Local no ens consta cap queixa des del 08/04/2017.

Des de policia local es fan controls en prevenció de "botellons" a Can Corbera, entre d’altres zones,també sense novetat.

 

“Càmeres videovigilància, que és el que es grava, per que es grava, i per que n`hi ha a l’edifici de l’Ajuntament?”

Es graven imatges, en cap cas es graven sons, i majoritàriament són càmeres de vigilància perimetral, excepte:

 1. La de l’interior de l’OAC, que té per finalitat la protecció de l’espai públic, dels usuaris i dels propis treballadors
 2. La de la Pl. de la Masia de Can Turu, que té per finalitat única i exclusiva la protecció de la seguretat ciutadana i dels usuaris de l'espai públic, en prevenció d'actes delictus i vandàlics
 3. Les de l’interior de la seu de la policia, que tenen per finalitat l’autoprotecció de les instal·lacions i els seus usuaris
 4. Les de la deixalleria que tenen per finalitat la prevenció de robatoris i la protecció dels usuaris i dels propis treballadors

 

La motivació de la videovigilància és la que ja s’ha explicat en la pregunta anterior del Grup AperV.

 

“Quin ha estat el cost econòmic de tots els actes de Sant Jordi?”

 Costos Sant Jordi

“Quin ha estat el cost de la estada dels Srs de Tori, despeses d’estada a Viladecavalls?”

 Costos Torí

“Quin ha estat el cost del cicle de xerrades “Som diversos som iguals”?

 Preu de les activitats que configuren la jornada "Som diversos, Som iguals"

Costos campanya "Som diversos, som iguals"