Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 21:53 | 17/06/2024

Òrgans de govern i funcions

Els òrgans de govern tenen l'encàrrec de dirigir el govern i l'administració municipal. Aquests són: l'Alcaldia, la Junta de Govern Local, les Comissions de Ple, la Comissió Especial de Comptes i el Ple de la Corporació.
Ple Municipal

El Ple municipal és un òrgan col·legiat de caràcter necessari i de govern municipal, que està integrat per tots els Regidors i Regidores sota la presidència de l'Alcalde o Alcaldessa.

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde o alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, despreciant-se'n les fraccions.

Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'organització municipal. Tenen la funció de d'estudiar, informar i consultar tots els assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple així com el seguiment de la gestió de l'alcaldia, la Junta de Govern Local i les regidories que ostentin delegacions, sens perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.