Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 05:37 | 21/07/2024

Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'organització municipal. Tenen la funció de d'estudiar, informar i consultar tots els assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple així com el seguiment de la gestió de l'alcaldia, la Junta de Govern Local i les regidories que ostentin delegacions, sens perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Creació, composició i durada de les Comissions Informatives de caràcter permanent

La determinació del número de Comissions Informatives de caràcter permanent, la seva denominació, composició i àmbit d'actuació, així com la seva modificació, correspon al Ple que, en la primera sessió que celebri desprès de la seva constitució, i a proposta de l'Alcalde o Alcaldessa, adoptarà els acords oportuns.

Creació, composició i durada de les Comissions Informatives de caràcter especial

Les Comissions Informatives de caràcter especial podran crear-se pel Ple en qualsevol moment, a proposta de l'Alcalde o Alcaldessa, mitjançant acord en el que s'estableixi la seva denominació, composició i àmbit d'actuació.

El nombre de membres d'aquestes Comissions Informatives i la seva composició, es regirà pel que disposa l'article anterior, però la seva durada podrà ser sotmesa a termini preclusiu, extingint-se quan s'hagi complert l'objecte per al qual varen ser creades i, en tot cas, quan finalitzi el mandat corporatiu.

 

Més informació en el següent enllaç: https://www.seu-e.cat/web/viladecavalls/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/organs-de-govern-i-funcions