Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 08:30 | 25/07/2024

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde o alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, despreciant-se'n les fraccions.

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Viladecavalls regula les competències de la Junta de Govern Local.

 

Competències

Delegades mitjançant el Decret d'Alcaldia 2023DECR000857, de data 19 de juny de 2023

 • Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple municipal.
 • Aprovar les bases que han de regir els processos selectius per a la provisió de llocs de treball.
 • Aprovar els instruments de desenvolupament del planejament general del municipi, que no posin fi a la tramitació municipal.
 • Aprovar els projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió l’alcaldia i estiguin previstos en el pressupost municipal.
 • Aprovar els instruments de gestió urbanística, inclosos els convenis d’aquest
  ordre i els projectes d’urbanització.
 • L’atorgament de les llicències d’obra major.
 • L’atorgament de les llicències ambientals i els assabentats de les activitats o els establiments en els que ‘exerceix una activitat econòmica sotmesos al règim de comunicació.
 • Aprovar els expedients de contractació, llevat de la contractació menor.
 • Aprovar l’adhesió als acords marc.

Composició

Presidenta

Vocals

Règim de sessions

La Junta de Govern Local es reuneix, amb una periodicitat tres sessions ordinàries cada mes, llevat del mes d’agost, que seran dues, havent de determinar els dies i hores la pròpia junta de govern local, en la seva sessió constitutiva, que haurà de dur-se a terme dins dels quinze dies següents a la constitució de l’Ajuntament.

Actes de sessions públiques

Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.