Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 22:05 | 12/07/2024

Ple Municipal

El Ple municipal és un òrgan col·legiat de caràcter necessari i de govern municipal, que està integrat per tots els Regidors i Regidores sota la presidència de l'Alcalde o Alcaldessa.

Composició

El Ple de la Corporació es composa tant dels regidors i regidores de l'Equip de Govern com els regidors i regidores de l'Oposició.

Competències

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Viladecavalls regula les competències del Ple Municipal.

El Ple Municipal, composat pels regidors i regidores i presidit per l'alcalde/ssa, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva. Funciona en plenari. Li correspon exercir la iniciativa per l'alteració del terme municipal, l'aprovació i modificació del Reglament orgànic i les ordenances. L'aprovació dels pressupostos i dels comptes. Aprova inicialment i provisionalment el Pla General i les seves revisions i modificacions en l'àmbit del seu terme municipal, i definitivament els plans parcials i especials, les ordenances i les altres normes urbanístiques. Li correspon exercir activitats econòmiques, accions judicials en matèria de la seva competència, acceptar la delegació de competències fetes per altres administracions, adquirir i alienar certs béns i drets, la contractació a partir de determinats imports i acordar la participació en organitzacions supramunicipals.

Règim de sessions

Les sessions ordinàries del ple, es convoquen amb una periodicitat mensual i que tenen lloc l’últim dijous de cada mes, no festiu, a partir del mes de juliol de 2023, a les 19:00 hores, al saló de sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte, excepció feta dels mesos d’agost i de desembre.

Convocatòries / Ordres del dia i Actes de sessió

Informació referent als plens municipals del nostre Ajuntament. Podreu llegir les Ordres del dia de les sessions plenàries i accedir a totes les actes aprovades dels plens organitzades per dates.

Vídeoactes

En el següent enllaç podeu consultar les vídeoactes de les sessions de Ple de l'Ajuntament de Viladecavalls: Vídeoactes 

Sessions plenàries en streaming

Sessions plenàries emesses en streaming al canal de Youtube de l'Ajuntament de Viladecavalls durant l'excepcionalitat causada per la pandèmia de COVID-19.

Sessions emesses en directe:

Retribucions dels càrrecs electes