Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 08:14 | 20/07/2024

Estadístiques de tramitació 2021

Entrades classificades per unitat de treball

S'han registrat un total de 11326 entrades durant el 2021 classificades segons les unitats següents:

Font: elaboració pròpia  -  Actualització: 28/02/2022

Entrades del 2021 amb expedients

De les 11326 entrades registrades 2832 formen part encara d'un expedient obert.

Font: elaboració pròpia  -  Actualització: 28/02/2022

Classificació segons canal d'entrada

La següent classificació correspon als diversos canals d'entrada que disposa l'Ajuntament.

Font: elaboració pròpia  -  Actualització: 28/02/2022

Entrades del 2020 per assumpte

Les entrades es classifiquen segons els següents assumptes. En el t gràfic podeu veure les categories d'assumptes amb més de 40 entrades.

Font: elaboració pròpia  -  Actualització: 28/02/2022
Entrades per assumptes
LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS 56
SOL•LICITUD DE LA TARGETA DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL. 66
CITA AMB CÀRREC ELECTE O TÈCNIC MUNICIPAL 23
CANVI DE DADES PERSONALS AL PADRÓ MUNICIPAL D´HABITANTS 6
SOL·LICITUD DE TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 9
LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 30
REDUCCIÓ TAXA PRESTACIÓ SERVEI MENJADOR LLARS INFANTS MUNICIPALS 5
NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 1
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D'UNA ACTIVITAT AMB EFECTES SOBRE LES PERSONES O EL MEDI AMBIENT (FUE) 1
BAIXA DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT 2
PRESENTACIÓ DE PLIQUES I DOCUMENTS RELACIONATS AMB ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 49
AUTOLIQUIDACIÓ DE L'ICIO 4
ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS PROCEDENTS DE L'ESTRANGER 20
PREINSCRIPCIONS LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 52
BONIFICACIÓ QUOTA LLARS D'INFANTS MUNICIPALS 5
BAIXA AL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS CONSENSUALS 2
AUTORITZACIONS D'ACTIVITATS I FESTES DE BARRI 11
SUBVENCIÓ PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 39
CERTIFICAT DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 1
CERTIFICATS D'ESCOLARITZACIÓ 1
ALTA AL REGISTRE D'ENTITATS MUNICIPALS 2
FUE_COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL MUNICIPAL_ANNEX III 2
PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 329
LLICÈNCIA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 54
CERTIFICAT D'APROFITAMENT URBANÍSTIC 16
LLICÈNCIA D'OBRES MENORS 71
ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA 51
AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL 21
SOL·LICITUD DE MATERIAL MUNICIPAL 20
INFORME D'ATESTAT POLICIAL 33
SUBVENCIONS AJUTS INDIVIDUALS MENJADOR ESCOLAR.CURS 2019-2020 (CCVOC) 1
BAIXA D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL D´ANIMALS DE COMPANYIA 6
ORGT_EXEMPCIÓ DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES (EN FUNCIONAMENT) AMB GESTOR DE RESIDUS PRIVAT 3
SOL·LICITUD D'ESPAIS PÚBLICS 24
FUE_COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA 5
PRESENTACIÓ DE GARANTIES (AVALS I FIANCES) DAVANT L'AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS 9
INVITACIONS DE REPRESENTANTS MUNICIPALS A ACTES PÚBLICS 1
RECLAMACIÓ DE RESPOSABILITAT PATRIMONIAL 4
ABONAMENT I ENTRADES PUNTUALS A LA PISCINA MUNICIPAL 1
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS DE SUPORT A L'ESCOLARITAT.CURS 2021-2022 1
ALTA/BAIXA PRESTACIÓ SERVEI MENJADOR LLARS INFANTS MUNICIPALS 1
GESTIONS INTERNES 1138
INSTÀNCIA GENÈRICA 276
REGISTRE INCORRECTE 213
COMUNICACIÓ DE DADES BANCÀRIES A L'AJUNTAMENT 189
LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT 10
MATRICULA ESCOLA DE MUSICA PAU CASALS 49
AUTORITZACIÓ O REVOCACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER A LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 2
CERTIFICAT URBANÍSTIC D'ANTIGÜITAT I LEGALITAT URBANÍSTICA 2
FUE_COMUNICACIÓ PRÈVIA DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D'UNA ACTIVITAT AMB EFECTES SOBRE LES PERSONES O EL MEDI AMBIENT 2
FUE_DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE SALUT ALIMENTÀRIA 2
RENOVACIÓ AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS ESTRANGERS NO COMUNITARIS SENSE AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PERMANENT (ENCSARP) 4
SOL·LICITUD DE DADES DE L'ESTACIÓ METEREOLÒGICA LOCAL 2
QUEIXES I SUGGERIMENTS. 80
LLICÈNCIA D'OBRES EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ 128
SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 5
LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I/O CONDUCCIÓ D'ANIMALS PERILLOSOS 10
CONSENTIMENT PER A LA CESSIÓ DE DADES DE PADRÓ PER A L'EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS COL·LECTIUS AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 5
CERTIFICAT DE CANVI DE NOM I/O NUMERACIÓ D'UNA FINCA 1
RENÚNCIA O DESISTIMENT 5
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 1
LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL 1
AUTORITZACIÓ PER TALL DE CARRER 5
CERTIFICAT D´EMPADRONAMENT 4
CONSENTIMENT PER A LA CESSIÓ DE DADES DE PADRÓ PER A L'EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS COL·LECTIUS 14
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 16
NOTIFICACIONS 6
FUE_COMUNICACIÓ PRÈVIA DE CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITATS 6
CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 2
SUBVENCIONS IBI FAMÍLIES MONOPARENTALS, MAJORS 65 ANYS, VIDUS, PENSIONISTES 17
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT IDCAT MÒBIL 2
SUBVENCIÓ PER A L'ÚS DE TRANSPORT ADAPTAT 3
ORGT_REDUCCIÓ FISCAL DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES PER MAJORS DE 65 ANYS, VIDUS, PENSIONISTES 1
APORTAR DOCUMENTS A UN EXPEDIENT EN TRÀMIT 1046
MATRÍCULA LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 52
CERTIFICAT D´EMPADRONAMENT 313
ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D´HABITANTS PROCEDENT D'UN ALTRE MUNICIPI 247
CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL A L´AJUNTAMENT 15
DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 69
CERTIFICAT ACREDITATIU DE SERVEIS PRESTATS A L'AJUNTAMENT 46
BAIXA AL PADRÓ MUNICIPAL D´HABITANTS 22
TARGETA DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL 215
AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OBRES 142
SUBVENCIONS AJUTS INDIVIDUALS MENJADOR ESCOLAR. 47
AL·LEGACIONS I RECURSOS CONTRA EXPEDIENTS SANCIONADORS PER INFRACCIONS DE MULTES DE TRÀNSIT 6
FUE_DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBERTURA 2
LLICÈNCIES D'ARMES (CARABINES D'AIRE COMPRIMIT) 3
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA (SACS RUNES, ETC RODATGES…) 2
RENÚNCIA DE DRETS FUNERARIS 2
SUBVENCIÓ EN FOMENT A LA OCUPACIÓ 10
SUBVENCIÓ CASALS D'ESTIU 1
PRESENTACIÓ DE FACTURES DE PROVEÏDORS 4350
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT IDCAT 327
RESERVA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I MOBILITAT REDUÏDA 8
LLICÈNCIA DE TALA D'ARBRES EN ZONA URBANA 16
SOL·LICITUD DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA REBUTS DE L'AJUNTAMENT 11
TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 18
AUTOLIQUIDACIÓ DE TAXA PER LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 24
EXEMPCIÓ DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES (EN FUNCIONAMENT) AMB GESTOR DE RESIDUS PRIVAT 10
LLICÈNCIA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER VENDA DE PIROTÈCNIA 2
FUE_COMUNICACIÓ DE BAIXA D'ACTIVITAT 2
BAIXA A LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS 12
ALTA COM ANUNCIANT EN MITJANS MUNICIPALS 2
TRAM SOCIAL D'AIGUA. 4
FUE_LLICÈNCIA AMBIENTAL_ANNEX II 3
INFORME D’HABITATGE PER REAGRUPAMENT 1
ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS PER NAIXEMENT 43
FUE_SOL·LICITUD INFORME PREVI EN MATÈRIA D'INCENDIS 2
ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS PER OMISSIÓ 16
CONFIRMACIÓ DE CONTINUÏTAT DE RESIDÈNCIA AL PADRÓ MUNICIPAL D´HABITANTS ESTRANGERS COMUNITARIS I/O RESIDENTS A ESPANYA (NO ENCSARP) 8
EXEMPCIÓ DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES (DE NOVA ALTA) AMB GESTOR DE RESIDUS PRIVAT 1
AUTORITZACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES A LA VIA PÚBLICA 28
PREENSCRIPCIÓ CURSETS NATACIÓ A LA PISCINA MUNICIPAL 1
FUE_SOL·LICITUD INFORME URBANÍSTIC ASSOCIAT A LA TRAMITACIÓ D'ACTIVITATS 2
VOLANT D'EMPADRONAMENT 568
REPRESENTACIÓ A TERCERS 44
BAIXA AL PADRÓ D´HABITANTS PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA (BII) 49
AUTORITZACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ATRACCIONS 13
CANVI DE DOMICILI AL PADRÓ MUNICIPAL D´HABITANTS 56
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS ADREÇATS A ALTRES ADMINISTRACIONS. 100
CONSULTA I RECLAMACIÓ AL CENS ELECTORAL 1
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER LLICÈNCIA D'OBRES 29
MODIFICACIÓ DE DADES AL REGISTRE D'ENTITATS MUNICIPAL 15
CESSIÓ DE LA BIOTRITURADORA A VEÏNS AMB SISTEMA DE COMPOSTATGE EN FUNCIONAMENT AL DOMICILI 1
INFORME DE SITUACIÓ DE RISC D'EXCLUSIÓ. 4
COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA 21
SUBVENCIONS DE SUPORT A L'ESCOLARITAT 38
RESERVA D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS 1
RECLAMACIÓ O DENÚNCIA DE CONSUM 5
SUBVENCIÓ DE TRANSPORT PÚBLIC PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS 11