Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 20:47 | 25/07/2024

Membres de les meses electorals

L’Ajuntament enviarà al domicili de les persones escollides la comunicació corresponent i s’informarà de la data i hora de la reunió informativa.

LLISTAT MEMBRES MESES ELECTORALS *

*Aquelles persones designades membres d’una mesa electoral (titulars o suplents) per a les eleccions generals del proper 10 de novembre poden recollir un manual d’instruccions a l’Oficina d'Atenció Ciutadana, en horari d’oficina.

Què són les meses electorals?

Les meses electorals són òrgans formats per ciutadans elegits per sorteig, encarregats de rebre els vots dels ciutadans i de fer-ne el recompte. Els correspon presidir l'acte de votació, controlar el desenvolupament de la votació i dur a terme el recompte i l'escrutini. La mesa forma part de l'Administració electoral, juntament amb les juntes electorals.

Una mesa electoral està formada per tres ciutadans: un president i dos vocals.

Com s'elegeixen els membres de la mesa?

Els ajuntaments, sota la supervisió de les juntes electorals de zona, elegeixen els membres de les meses electorals i els seus suplents per sorteig públic.

El president i els vocals de cada mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d'electors de la mesa corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i que siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels seixanta-cinc anys podran manifestar la seva renúncia en el termini de set dies. El president haurà de tenir el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau o, subsidiàriament, el de graduat escolar o equivalent.

Es procedeix de la mateixa manera al nomenament de dos suplents per a cada un dels membres de la mesa. El sorteig és públic i es realitza entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria.

Si he estat escollit/da estic obligat/da?

Sí, a més de ser un deure ciutadà és una obligació.

Els treballadors per compte d'altri i els funcionaris nomenats presidents o vocals de les meses electorals tenen dret a un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació, si és laboral. En tot cas, tenen dret a una reducció de la jornada de treball en cinc hores el dia immediatament posterior. Els membres de les meses electorals percebran una dieta.

A més, amb independència de la seva condició individual (ja sigui treballador, pensionista, aturat...), tota persona designada per exercir funcions com a membre d'una mesa electoral amb motiu de la celebració d'un procés electoral està especialment protegit pel sistema de la Seguretat Social.

Quines causes puc al·legar per dispensar la meva assistència com a membre d'una mesa?

Si cap de les persones té alguna causa justificada i documentada que li impedeixi acceptar el càrrec, pot presentar al·legacions (excuses) davant la junta electoral de zona corresponent al seu municipi de residència, en el termini de set dies comptadors des de la notificació de la designació.

Cal recordar que no poden exercir el càrrec de president i vocal de les meses electorals les persones que es presentin com a candidates.

A més, les persones designades podran al·legar altres causes, justificades documentalment, que la junta valorarà abans de resoldre les al·legacions. En tot cas, es considera causa justificada la condició d'inelegible.

La junta electoral de zona resol en el termini de cinc dies. Contra la decisió de la junta electoral de zona no es pot recórrer.

Junta Electoral de Zona de TERRASSA
Rambleta Pere Alegre, 112, 4º, 8224
Teléfonos: 936932571
Fax: 936932581