Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 08:00 | 25/07/2024

Tot sobre tramitació

Com puc tramitar?

Telemàticament

Per realitzar tràmits online és necessari que t'autentifiquis mitjançant un certificat digital. Son vàlids els certificats digitals emesos per les principals entitats de certificació com per exemple l'Agència Catalana de Certificació (CATCERT), Camerfirma, Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), DNI electrònic, etc ... trobaràs més informació a l'apartat de suport de certificats digitals.

 

Per realitzar la tramitació:

 1. Llegeix la fitxa del tràmit, comprova els requisits i documentació que cal aportar, així com formularis addicionals a descarregar i emplenar.
 2. Fes clic al botó "Tramitar".
 3. En el cas que el tràmit requereixi identificació s’haurà d’autenticar.
 4. Emplenar el tràmit amb les dades oportunes.
 5. Adjuntar la documentació a aportar, i si cal els formularis emplenats addicionals indicats a la fitxa. (Cal que tinguis en compte que la mida máxima per document es de 25Mb i de manera conjunta tots els documents no podem passar dels 100Mb).

Qui esta obligat a tramitar telemàticament?

De conformitat amb la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions publiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques
 • Les entitats sense personalitat jurídica
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 

Presencialment

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia.

Per realitzar la tramitació:

1.-Descarrega els formularis PDF del tràmit que estàs realitzant.

2.-Complimenta els formularis amb les dades oportunes i signa-lo.

3.-Adjunta la documentació a aportar que es detalla al tràmit.

4.-Lliura presencialment al registre general de l’Ajuntament de Viladecavalls a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

 

Altres Canals de Tramitació

També pots presentar els teus escrits i peticions:

 • Als registres de qualsevol altre Administració Pública (local, autonòmica o estatal) o de les entitats de dret públic que hi estiguin vinculades o que en depenguin.
 • A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

Si presentes el tràmit per qualsevol d’aquests canals, recorda que caldrà que ho facis aportant els formularis i documentació que s’especifiquen a la fitxa del tràmit que vols realitzar.

 

Com puc presentar un tràmit en nom d’una altra persona?

 

Si efectues el tràmit mitjançant un representant, recorda que cal acreditar la representació per formular sol•licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets. Per la resta de tràmits la representació es presumeix.

Poden autoritzar les persones físiques i jurídiques (societats, associacions, etc..)

Per tal d'atorgar la representació, els mitjans admesos són els següents:

 1. Certificat de la inscripció de la representació en un registre públic
 2. Document públic en què consti l’atorgament (escriptura pública d’atorgament de poders, etc.)
 3. Formulari d’atorgament de la representació signat per la persona representada i la persona representant
 4. Compareixença de la persona representada i la persona representant davant l’Administració, que ha d’estendre diligència on consti l’atorgament de la representació

En qualsevol cas, juntament amb algun d'aquests mitjans d'atorgament de la representació cal aportar la documentació acreditativa de la identitat de la persona representada així com de la designada com a representat. En el cas de persones jurídiques, una còpia de l'escriptura pública de nomenament de les persones administradores i NIF.