Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 08:19 | 23/07/2024

Atenció de persones amb dificultat social

Nom del servei:

Atenció a persones amb dificultat social

Marc estratègic (missió i objectius):

 • Millorar les condicions de vida de persones amb dificultats socials.
 • Promoure mecanismes d'intervenció amb persones en situació de vulnerabilitat, de risc o exclusió.
 • Constituir un recurs d'informació, diagnòstic i orientació a la ciutadania que presenta dificultats tan socials com econòmiques.

Breu descripció

Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències, així com realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.

Àrea i unitat responsable

BENESTAR SOCIAL , AREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Regidora: Dolors Salmerón Daví

Localització del servei i formes d'accés

Centre Cívic Paco Cano: Carrer Pintor Casas s/n

Nucli Urbà: Carrer Antoni Soler i Hospital, 11

https://www.viladecavalls.cat/coneix-viladecavalls/com-arribar-hi

Web del servei

www.viladecavalls.cat

Legislació aplicable

Llei 12/2007 de l'11 d'Octubre de Serveis Socials

Reglament municipal de criteris d'atorgament prestacions econòmiques de caràcter social publicat a la seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecavalls, a normativa municipal

Relació de les línies de servei que es presten

 • Línia de servei 1: Atenció i acollida
 • Línia de servei 2: Activació i tramitació de les ajudes
 • Línia de servei 3:Connexió amb la xarxa de recursos socials.

Equip tècnic

 • 1 Administrativa
 • 1 Treballadora social
 • 1 Educadora social
 • 1 Responsable servei

Altres unitats implicades

0

Persones destinatàries

Persones que es troben en situació de vulnerabilitat i /o risc d'exclusió social

Com s’ha de sol·licitar el servei

Sol·licitant cita prèvia amb Serveis Socials per telèfon al 93 788 71 41 ext. 114, o bé a l'adreça electrònica serveissocials@viladecavalls.cat

Cost per a l'usuari/a

(condicions d'accés) Gratuït

Canals de participació de l'usuari/a i eines de retorn de la participació

Canals de presentació de suggeriments, queixes i reclamacions

 • Queixes i suggeriments
 • O bé de manera presencial presentant instància a l'oficina de registre de l'ajuntament.

Termini de resposta dels suggeriments, queixes ireclamacions

El termini màxim de resposta està fixat en 30 dies hàbils.

Drets i deures dels usuaris/es del Servei

Teniu dret a:

 • Escollir mesures o recursos i a participar en la presa de decisions
 • Ser tractat de forma proactiva, amb professionalitat, empatia, celeritat i eficiència
 • Ser tractat/da amb respecte i a ser atès amb agilitat, i obtenir informacions entenedores i complertes
 • Relacionar-se en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya
 • Rebre informació i orientació dels tràmits i procediments municipals
 • Conèixer en tot moment l’estat de tramitació de les seves sol·licituds
 • Conèixer la identitat del personal municipal responsable de l’atenció i de la tramitació de les seves sol·licituds i procediments
 • Participar activament en la millora del servei mitjançant la presentació en qualsevol moment suggeriments de millora i/o queixes dels serveis municipals oferts per l'Ajuntament a través de qualsevol canal (presencial, telefònic, en línia)
 • Ser assistit en l’ús del mitjans electrònics en les seves relacions amb l’administració pública
 • Tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades i amb absolut respecte a la seva intimitat
 • No haver de presentar documents que ja es troben en poder de l'Ajuntament o d'altres administracions que hagin de ser emesos pels serveis municipals, mitjançant la seva autorització de consulta als serveis de Via Oberta
 • Accedir a tots els serveis municipals en les mateixes condicions
 • Ser consultat/da periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat dels serveis d'atenció ciutadana
 • A l’accés a informació pública, d’acord amb els principis de transparència i bon govern

Heu de complir amb el deure de:

 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis
 • Respectar els horaris del Servei i criteris d’atenció dels serveis municipals i els horaris o terminis fixats per als tràmits i convocatòries
 • Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. Actuar amb respecte envers el personal municipal i altres persones usuàries del servei
 • Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment
 • Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa
 • Fer efectives les taxes o preus públics que prevegi la normativa

Compromisos de qualitat, indicadors de mesura i mesures d'esmena davant d'incompliments

1. Garantir que la valoració mitjana de les persones usuàries sobre la competència professional del personal que l'ha atès/a sigui igual o superior a 8 punts sobre 10

Valoració mitjana de la competència professional

En cas d’incompliment es sol·licitarà autorització a la persona per poder contactar amb ella i donar-li una resposta personalitzada. Es valoraran les causes i les accions de millora necessàries per garantir el compliment del compromís.

2. Garantir que la valoració mitjana de les persones usuàries sobre l'atenció personalitzada rebuda sigui igual o superior a 8 punts sobre 10

 • Valoració mitjana de l'atenció personalitzada professional
 • En cas d’incompliment es sol·licitarà autorització a la persona per poder contactar amb ella i donar-li una resposta personalitzada. Es valoraran les causes i les accions de millora necessàries per garantir el compliment del compromís.

3. Atendre al 85% de les persones usuàries amb cita prèvia en un termini màxim de 7 dies hàbils des de la sol·licitud

 • Temps d'espera per a cita prèvia
 • Es valoraran les causes i les accions de millora necessàries per garantir el compliment del compromís.

4. Resoldre el 85% de les peticions dels ajuts d'urgència social en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la sol·licitud

 • Termini de resolució d'ajuts d'urgència social
 • En cas d’incompliment es sol·licitarà autorització a la persona per poder contactar amb ella i donar-li una resposta personalitzada. Es valoraran les causes i les accions de millora necessàries per garantir el compliment del compromís.

5. Garantir que la valoració mitjana de les persones usuàries sobre la qualitat de la informació rebuda sigui igual o superior a 7,5 punts sobre 10

 • Valoració mitjana de la qualitat de la informació rebuda
 • En cas d’incompliment es sol·licitarà autorització a la persona per poder contactar amb ella i donar-li una resposta personalitzada. Es valoraran les causes i les accions de millora necessàries per garantir el compliment del compromís.

Formes de consulta del seguiment de la carta

Periodicitat de difusió del seguiment de la carta

Anual

Data d'entrada en vigor de la carta (aprovació) i vigència

Aprovada per decret 2021DECR000231 de 4 de març de 2021

Data de revisió /actualització prevista

Cada dos anys