Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 21:36 | 17/06/2024

Economia i Hisenda

El Servei d'Economia desenvolupa la gestió econòmica, pressupostària, tributària, financera i interventora de l'Ajuntament de Viladecavalls.

Què fem?

Realitzem la gestió comptable i pressupostària des de l’ aprovació del pressupost, liquidació i compte general, passant per la tramitació dels ingressos fins al seu cobrament i de les despeses fins al seu pagament i finalitzant amb la fiscalització dels comptes en compliment de la normativa aplicable.


Què oferim?

  • Gestionem i tramitem l’aprovació del pressupost i les seves modificacions de crèdit
  • Efectuem la gestió comptable i pressupostaria de la corporació
  • Rebem, gestionem i tramiten les factures electròniques
  • Gestionem l’aprovació de les ordenances fiscals
  • Gestionem la tresoreria municipal vetllant pels ingressos i efectuant els pagaments de les obligacions contretes per l’Ajuntament
  • Tramitem i controlem els avals bancaris i fiances
  • Gestionem i controlem l’endeutament
  • Subministrem informació a les diferents administracions públiques segons normatives vigents
  • Tramitem les sol·licituds d’alta/modificació de dades bancaries pels pagaments a creditors
  • Controlem la gestió dels tributs delegats a l'Organisme de Gestió Tributària així com les autoliquidacions de taxes i preus públics no delegats

A qui ens adrecem?

A la ciutadania, a contribuents, creditors i altres administracions i organismes públic.


Plans i projectes

Actuacions relacionades


Dades de contacte

INTERVENCIÓ I SERVEIS ECONÒMICS
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Carrer Antoni Soler i Hospital 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Adreça electrònica: comptabilitat@viladecavalls.cat
Horari: de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 hores