Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 12:06 | 24/07/2024

Secretaria i Serveis Jurídics

El servei de Secretaria agrupa un conjunt d’activitats municipals internes que venen imposades per la Llei, principalment donar fe pública de les actuacions municipals, assessorament i control de la legalitat interna, i assessorament i assistència als òrgans de govern de l’Ajuntament.

Què fem?

Prestem serveis especialitzats interns de caràcter transversal a tota l’organització amb assessorament jurídic de les decisions que pren l’Ajuntament. Convoquem els òrgans col·legiats de l’Ajuntament, donem fe pública de les resolucions adoptades pels òrgans municipals (alcaldia, ple, junta de govern i comissions) i gestionem diversos expedients administratius.


Què oferim?

 • Seguretat jurídica en els procediments de competència municipal donant fe pública de les resolucions adoptades
 • Vetllem pel compliment normatiu i l’aplicació del procediment administratiu comú, amb la finalitat que el procediment sigui garantia de l’eficàcia de l’actuació administrativa i del respecte als drets de la ciutadania
 • Convoquem les sessions dels òrgans col·legiats, elaborem l’ordre del dia dels assumptes a tractar, les actes de les sessions i prestem assistència i fe pública
 • Portem el registre de resolucions d’alcaldia i les llibres de les actes de les sessions dels òrgans col·legiats
 • Assessorem a nivell legal en la gestió dels diferents serveis municipals
 • Gestionem els expedients d’utilització i aprofitament del Patrimoni Municipal i manteniment de l’Inventari Municipal de Béns
 • Gestionem la contractació administrativa de obres, serveis i subministraments municipals en les diverses modalitats, a excepció dels contractes menors
 • Informem detalladament de l’estat de les licitacions mitjançant el perfil del contractant al web municipal
 • Publiquem tots els plecs de condicions de les licitacions en curs i donem suport als licitadors que tinguin dubtes sobre un procés de contractació en curs
 • Gestionem els expedients de responsabilitat patrimonial que es deriven de sol·licituds d’ indemnització pels danys soferts pels particulars en qualsevol dels seus béns i drets, que hagin patit com a conseqüència del
  funcionament normal o anormal de l’Administració
 • Gestionem els procediments contenciosos-administratius i d’altres jurisdiccions, vetllant per la correcta defensa jurídica de l’Ajuntament i del interessos públics
 • Impulsem i vetllem per la millora de la comunicació interna de l’organització en aquells aspectes transversals com són: modificació o nova redacció d’ordenances municipals, homogeneïtzació i normalització dels models de documents propis dels expedients administratius, amb l’objectiu de donar seguretat jurídica a les actuacions de l’Ajuntament
 • Coordinem i impulsem la millora interna dels serveis amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés a la ciutadania i ampliar els canals d’atenció, analitzant i controlant la millora dels procediments de treball, i la simplificació de la gestió administrativa
 • Gestionem la correcta utilització i ús de la informació i dades que tracta l’Ajuntament en el si de les seves funcions, així com vetllem per la correcta utilització de les eines de gestió administrativa per tal de poder oferir servei de major qualitat i ajudar a la presa de decisions i elaboració de polítiques públiques més encertades
 • Donem resposta, o coordinem en el seu cas amb la resta de serveis, els escrits i peticions d’informació demanada per altres administracions, institucions i ens instrumentals, com ara els Departaments de la Generalitat de Catalunya, els Departaments Ministerials i Síndicatures, en compliment dels principis de coordinació i col·laboració interadministrativa

A qui ens adrecem?

A la ciutadania en general i com a serveis interns als departaments i òrgans municipals.


Plans i projectes

Actuacions relacionades


Dades de contacte

SERVEI DE SECRETARIA I SERVEIS JURÍDICS
ÀREA DE PRESIDÈNCIA I ALCALDIA
Carrer Antoni Soler i Hospital 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Adreça electrònica: serveisjuridics@viladecavalls.cat i secretaria@viladecavalls.cat
Horari: de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores