Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 10:33 | 22/07/2024

Urbanisme

El Servei d’Urbanisme s’encarrega del desenvolupament urbanístic de Viladecavalls, d’acord amb les disposicions previstes al planejament i d’informar i tramitar les llicències i comunicacions d’obres, així com d’informar de la compatibilitat de les activitats econòmiques que es pretenen implantar amb el planejament vigent. El planejament urbanístic comprèn el conjunt d’instruments tècnics i normatius que es redacten per ordenar i regular l’ús del sòl i per establir el model urbanístic de municipi. El principal instrument d’ordenació urbanística de Viladecavalls és el Pla general d’ordenació i llur Revisió, als quals els hi correspon classificar el sòl, definir l’ordenació de la implantació urbana i concretar les determinacions per al desenvolupament urbà, entre altres coses.

Què fem?

Duem a terme les accions necessàries per garantir el correcte desenvolupament urbanístic de Viladecavalls i definim quins i com han de ser els espais necessaris, les construccions, tan públiques com privades, o les infraestructures per garantir les necessitats de la població de Viladecavalls.
Facilitem la informació de totes les passes necessàries, així com dels terminis i documentació que cal aportar per completar la tramitació i realitzem les inspeccions i els informes corresponents per atorgar les llicències i comunicacions d’obres.

Vetllem perquè les persones físiques i/o jurídiques propietàries de terrenys, construccions i instal·lacions les conservin en les condicions de manteniment i rehabilitació que exigeix la llei i pel manteniment, preservació i conservació dels espais naturals i lliures del nostre municipi.
Així mateix, donem suport tècnic a la resta d’àrees municipals pel que fa a la definició, tramitació, desenvolupament i seguiment de les obres i actuacions municipals.


Què oferim?

 • Redactem i tramitem les diferents figures de Planejament per tal de desenvolupar el sòl
 • Regulem el contingut del dret de la propietat del sòl, mitjançant l’ordenació de manera vinculant i precisa de l’espai
 • Aconseguim la transformació física de l’espai a través de llur urbanització i posterior edificació
 • Informem respecte a la classificació del sòl, usos i normes urbanístiques aplicables
 • Informem sobre la redacció i tramitació de les figures de planejament
 • Afavorim la participació ciutadana en les tramitacions en curs
 • Publiquem tota la informació del planejament vigent i en curs al web municipal
 • Redactem i tramitem els projectes i documents tècnics que descriuen les actuacions d’obres municipals i vetllem per l’ajust normatiu de les mateixes
 • Assessorem la resta d’àrees municipals en aquells aspectes relatius al patrimoni municipal, el planejament aplicable, i la normativa tècnica que han d’aplicar per al desenvolupament de les actuacions municipals, així com les relatives a les responsabilitats patrimonials
 • Elaborem els fulls d’apreuament i redactem les valoracions dels béns immobles objecte d’adquisició i/o venda, per les vies previstes per la llei
 • Informem de la documentació i del tràmit a seguir per a la concessió de les llicències o comunicacions (terminis, estat del tràmit, pagament de les taxes i impostos...) mitjançant diversos canals: presencial, telefònic o mitjançant el web municipal
 • Oferim assessorament tècnic sobre els projectes que es volen dur a terme per poder agilitzar la presentació de la documentació de forma correcta
 • Oferim informació urbanística que afecta a cada zona del municipi i facilitem la normativa municipal específica, plànol d’emplaçament, etc..., de forma presencial, telefònica o fent la consulta per correu electrònic: urbanisme@viladecavalls.cat
 • Elaborem certificats urbanístics, detallant les característiques o condicions urbanístiques d’una finca concreta, any de concessió de la llicència d’obres i posteriors reformes, estat legal relatiu al planejament urbanístic, usos admesos i les possibles afectacions aplicables
 • Expedim els certificats d’aprofitament urbanístic, d’antiguitat i legalitat, d’innecessarietat de parcel·lació o de numeració d’habitatges
 • Realitzem els requeriments d’esmena i la concessió de llicències als titulars
 • Iniciem els expedients disciplinaris i sancionadors en cas de realitzar obres sense el corresponent títol habilitant
 • Iniciem les ordres d’execució en cas d’observar deficient manteniment i conservació de terrenys, construccions i instal·lacions per part de les persones propietàries

A qui ens adrecem?

A la ciutadania i a tota persona física i/o jurídica en general.


Plans i projectes

Actuacions relacionades


Dades de contacte

SERVEI D'URBANISME
ÀREA DE TERRITORI
Carrer Nou 14
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Adreça electrònica: urbanisme@viladecavalls.cat
Horari: de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores