Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 23:01 | 23/07/2024

Cobertura temporal d'un lloc de treball d’agent de policia local a l’Ajuntament amb caràcter extraordinari i urgent

Termini de presentació d’instàncies del dia 15 al 21 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

La selecció es farà mitjançant valoració del currículum vitae dels aspirants que s’hagin presentat a la referida convocatòria, per part d’una comissió de valoració.
 
En tot cas, l’aspirant que sigui proposat haurà de signar abans de la seva incorporació declaració jurada que reuneix els requisits següents, i es compromet a mantenir aquesta condició durant tota la vigència del mateix:
 
Requisits dels/las aspirants:
 
a)Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
b)Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior .
c)Haver complert divuit anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
d)No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
e)No patir cap malaltia ni estar afectat per cap defecte físic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
f)Estar en possessió del permís de conduir de la classe B i A2.
g) Compromís de prestar jurament o promesa com ho estableix l’article 6 de la Llei 16/91 de 10 de juliol de les Policies Locals de Catalunya.
h)Estar en possessió del certificat català de nivell intermedi (B2).
i)No estar afectat/da per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del servei de les Administracions Públiques.

L’enviament de la documentació es farà a l’adreça següent: recursoshumans@viladecavalls.cat, indicant a l’assumpte “nomenament urgent agent interí”