Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 19:40 | 23/07/2024

Procés selectiu de 3 places d'agent de Policia Local (accés lliure)

 • Convocatòria per efectuar els reconeixements mèdics: 9 de desembre de 2020.
 • Convocatòria per les proves psicotècniques i obertura del termini presentació mèrits: del 25 de novembre al 9 de desembre 2020, ambdós inclosos.
 • Presentació d’instàncies:  del 27/08/2020 al 15/09/2020, ambdós inclosos.
Les persones aspirants que desitgin prendre part en el procediment, han de sol·licitar-ho per mitjans electrònics i mitjançant instància normalitzada al web municipal www.viladecavalls.cat.
 • Cal fer constar a la sol·licitud que són certes les dades que indiquen a la sol·licitud i  que compleixen totes les condicions i requisits a les bases, a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.
 • La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació en format PDF, que l’aspirant pel fet de participar i aportar, declara que és còpia fidel de l’original que obra en el seu poder:
 1. Títol exigit per prendre part de la convocatòria o resguard acreditatiu d’haver abonat els drets per a la seva expedició.
 2. DNI o passaport.
 3. Certificat de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell B2, de coneixement de català.
 4. Instància normalitzada. Adjuntar degudament omplerta i signada juntament amb la instància telemàtica genèrica.

Aquest tràmit està subjecte a taxa per import de 7,40 euros, d’acord a l’establert a l’ordenança fiscal 11 epígraf 7.1

Podeu efectuar el pagament de la taxa per qualsevol dels següents mitjans:
 • Per transferència bancària al compte de l'Ajuntament ES64 2100 8005 3102 0005 5528, indicant al concepte el codi TR025 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant 
 • Recorda que has d'acreditar el pagament de la taxa quan presentis la sol·licitud, que no es tramitarà sense que rebem el comprovant conforme s'ha efectuat.

Anuncis