Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 11:52 | 25/07/2024

Procés selectiu d'una plaça de tècnic superior funcionari TAE Arquitecte

Període de presentació de mèrits: del 5 al 16 de gener de 2021.
Convocatòria prova pràctica pels aspirants que han superat la 1ª fase: 29 de desembre 2020
Presentació d’instàncies: del dia 1/06/2020 al 20/06/2020, ambdós inclosos.

Les persones aspirants que desitgin prendre part en el procediment, han de sol·licitar-ho per mitjans electrònics i mitjançant instància normalitzada al web municipal www.viladecavalls.cat.
  • Cal fer constar a la sol·licitud que són certes les dades que indiquen a la sol·licitud i  que compleixen totes les condicions i requisits a les bases, a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.
  • La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació en format PDF, que l’aspirant pel fet de participar i aportar, declara que és còpia fidel de l’original que obra en el seu poder:
  1. Títol exigit per prendre part de la convocatòria o resguard acreditatiu d’haver abonat els drets per a la seva expedició.
  2. DNI o passaport.
  3. Certificat de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell C1, de coneixement de català.

Aquest tràmit està subjecte a taxa per import de 21,20 euros, d’acord a l’establert a l’ordenança fiscal 11 epígraf 7.1

Podeu efectuar el pagament de la taxa per qualsevol dels següents mitjans:
  • Per transferència bancària al compte de l'Ajuntament ES64 2100 8005 3102 0005 5528, indicant al concepte el codi TR025 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant 
  • Recorda que has d'acreditar el pagament de la taxa quan presentis la sol·licitud, que no es tramitarà sense que rebem el comprovant conforme s'ha efectuat.

Anuncis