Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 10:53 | 25/05/2024

Política de privacitat

Informació relativa al tractament de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Viladecavalls.

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments realitzats és l'Ajuntament de Viladecavalls, amb seu al carrer Antoni Soler i Hospital, 7-9, 08232 de Viladecavalls. Telèfon: 937887141  Web: www.Viladecavalls.cat


Finalitat

Sol·licituds generals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament, inclòs el dret de petició.

Incidències, queixes, suggeriments i peticions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament, inclòs el dret de petició.

Transparència. Accés a la informació: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les peticions d'accés de les persones a  la informació pública, com un dret subjectiu que tenen totes les persones d'accedir a la informació pública.

Llicències d'activitats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació de llicències d'activitats de competència municipal.

Comunicacions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de comunicacions de la ciutadania amb l'Ajuntament a l'efecte de contactar amb l'Ajuntament i que puguin ser atesos pels diversos serveis municipals.

Certificats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i emissió de certificats sol•licitats per les persones interessades.

Padró Municipal d'Habitants: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre administratiu on consten els veïns i les veïnes del municipi. També a l'acreditació i determinació del seu domicili i residència habitual i a la vinculació d'una persona al municipi com a part integrant de la seva població.
Així mateix, es refereix a la utilització de les dades del PMH, inclòs el telèfon, perquè l'ajuntament pugui comunicar-se amb les persones empadronades en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades de competències municipals.

Subvencions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de les sol•licituds de subvencions d'acord amb les bases d'una convocatòria pública.

Denúncies: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, la gestió i tramitació de denúncies en l'àmbit de les competències municipals.

Tributs municipals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix, amb caràcter general, a la gestió de la relació de l'obligat tributari amb l'Ajuntament i a l'atenció i gestió dels drets dels obligats tributaris. Específicament, a la gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals: Impost d'Activitats Econòmiques, Impost de Béns Immobles, Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Taxes municipals i contribucions especials.

Serveis socials/Benestar Social: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de la prestació d'assistència o tractament de tipus social.

Serveis d'Educació: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d'educació que realitza l'Ajuntament en l'exercici de les seves competències i funcions educatives. Específicament, la gestió de les llars d'infants municipals i la gestió de la prestació del servei públic d'estudis musicals.

Serveis d'Esports: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels equipaments i de les activitats esportives municipals adreçades a la ciutadania.

Serveis de Cultura: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a l'organització i gestió d'activitats culturals i d'oci  del municipi.

Joventut: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció i actuacions en polítiques adreçades als joves del municipi.

Registre d'entrada i sortida de documents: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la garantia interna i externa dels documents que es presenten a l'Ajuntament i dels documents oficials que s'envien a altres òrgans o a particulars.

Registre d'unions estables de parelles: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre de les unions estables de parella.

Registre censal d'animals domèstics: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d'animals domèstics del municipi.

Registre d'animals potencialment perillosos:  La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d'animals perillosos i idoneïtat de les persones propietàries amb el compliment dels requisits exigits.

Via pública: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i gestió de la sol•licitud d'autoritzacions i permisos relacionats amb la afectació de la via pública.

Territori (Urbanisme i Habitatge): La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels procediments relatius al servei d'urbanisme i habitatge del territori.

Salut pública: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels serveis públics municipals en matèria de salut pública. Vigilància de la salubritat pública i el control sanitari.

Espais municipals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i dels espais de les instal•lacions municipals.

Mobilitat (Transport):  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació administrativa d'aspectes relatius a la mobilitat de la ciutadania.

Serveis funeraris (Cementiri):  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la titularitat dels drets funeraris sobre nínxols i de les inhumacions i exhumacions produïdes al cementiri municipal.

Promoció econòmica: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la promoció i dinamització de l'activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi i  a la gestió del servei de promoció de creació d'empreses i emprenedoria. També a la gestió del servei d'ocupació per a persones en recerca de feina.

Medi ambient: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al desenvolupament d'activitats i projectes ambientals.

Participació ciutadana: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió d'actuacions perquè les persones i la societat civil pugin participar de la presa de decisions públiques.

Registre d'entitats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del Registre d'entitats del municipi i a la tramitació de les notificacions a l'Ajuntament sobre Entitats i Associacions.

Selecció personal: Tramitació i gestió dels processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball.

Gestió econòmica i pressupostària: Gestió dels expedients de despeses i control pressupostari de l'Ajuntament.

Control d'accessos: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a garantir la seguretat d'instal•lacions, dependències i persones. També al registre i control de visites.

Seguretat ciutadana (Policia Local): La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les actuacions relatives a l'exercici de les funcions de la Policia Local.

Turisme: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció turística del municipi.

Atenció dels drets dels interessats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les sol•licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.

Polítiques de gènere: La finalitat del tractament de les dades facilitades al Servei de Polítiques de Gènere serà la divulgació d'accions vinculades a la igualtat de gènere, així com la prestació dels serveis d'informació a les dones i d'atenció especialitzada a les que es troben en situació de violència masclista.


Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.


Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació. 


Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.

Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.


Delegat de protecció de dades (DPD)

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. 

Hi podeu contactar mitjançant:

 • Correu electrònic: dpd.ajviladecavalls@diba.cat
 • Adreça: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
  Diputació de Barcelona
  Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta Passeig de la Vall d’Hebron, 171 08035 Barcelona
 • Telèfon: 93 472 65 00

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.


Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35
 • Cooperar amb l’autoritat de control
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte

Drets de les persones interessades

L’ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets següents:

 • Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d'Accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
 • Dret de Rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes
 • Dret de Supressió (dret a l'oblit): Suprimir les dades personals
 • Dret d'Oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals
 • Dret de Limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur
 • Dret a la Portabilitat: Dret a rebre les teves dades personals a un altre sistema

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

Es requereix complimentar el formulari de sol·licitud genèrica.

Per realitzar el tràmit online és necessari autenticar-se mitjançant un certificat digital.

Son vàlids els certificats digitals emesos per les principals entitats de certificació com per exemple l'Agència Catalana de Certificació (CATCERT), Camerfirma, Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), DNI electrònic, etc ..

Si no disposeu de certificat electrònic, podeu sol·licitar gratuïtament un certificat personal al web de l'IdCat https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/

Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç: https://tramits.viladecavalls.cat/OAC/CdS.html

De conformitat amb la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions publiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques
 • Les entitats sense personalitat jurídica
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració

PRESENCIALMENT  l'Oficina d'Atenció Ciutadana

En tràmits presencials caldrà que us identifiqueu mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia.

ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ. També pots presentar els teus escrits i peticions:

 • Als registres de qualsevol altre Administració Pública (local, autonòmica o estatal) o de les entitats de dret públic que hi estiguin vinculadas o que en depenguin
 • A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger
 • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada

L’ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

 • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades
 • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries
 • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores

Drets d'imatge

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

 • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores
 • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte
 • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible

Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

L'Ajuntament de Viladecavalls ha elaborat el Registre d'Activitats de Tractament (RAT), en compliment de l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com de l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Aprovació Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

Registre d'Activitats de Tractament (RAT)